Thang máy Mitsubishi Sincetech, KCN Thành Thành Công, Tây Ninh