Thang máy Mitsubishi KDC Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai