Thang máy Mitsubishi Dragontex VN, KCN Thành Thành Công, Tây Ninh