Thang máy Mitsubishi 3000kg KCN Bắc Đồng Phú, Bình Phước