Thang máy Mitsubishi Nhà Thờ Giáo Xứ Bình Thuận, Quận 8, TPHCM