Thang máy Mitsubishi Nhà Thờ Chính Tòa Mỹ Tho, Tiền Giang