Thang máy Mitsubishi 31 Lý Nam Đế, Bảo Lộc, Lâm Đồng