Thang máy Mitsu Japan P6, Thành phố Tân An, Long An