Thang máy Mitsu Japan Hotel Chị 5 Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng