Thang máy Mitsu Japan Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội