Thang máy Mitsu Japan, Anh Minh Thành phố Long Xuyên, An Giang