Kết quả kinh doanh

KẾT QUẢ KINH DOANH
Kết quả kinh doanh
Quý 1/2024
01/01-31/03
Quý 2/2023
01/04-30/06
Quý 3/2023
01/07-30/09
Quý 4/2023
01/10-31/12
Doanh thu thuần        
Chi phí hoạt động        
Lợi nhuận gộp        
Quỹ dự phòng rủi ro        
Lợi nhuận phân phối        
Vốn đầu tư 700,000      
Tài sản & các quỹ 250,000      
Tổng tài sản 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000
Chỉ số ROE 5.00 %      
ĐVT: Triệu đồng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo cáo tài chính Quý 4/2023 20/01/2024 Xem
Báo cáo tài chính Quý 3/2023 20/10/2023   Xem
Báo cáo tài chính Quý 2/2023 20/07/2023 Xem
Báo cáo tài chính Quý 1/2023 20/04/2023 Xem
     
BAN KIỂM SOÁT
(Đã ký)

ĐỖ QUANG MINH
T/M HĐQT APC GROUP
(Đã ký)

VŨ NGỌC ÁNH