Đầu tư tài chính

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Đầu tư tài chính là việc sử dụng nguồn tài chính đầu tư vào các Doanh nghiệp, Tập đoàn, Nhà máy sản xuất, Bất động sản, Vàng,... như đầu tư góp vốn, mua cổ phần,... nhằm tham gia quản trị, điều hành, cố vấn chiến lược giúp thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả mang lại lợi nhuận cho Doanh nghiệp, cổ đông và tạo ra giá trị thặng dư giúp kinh tế, xã hội phát triển, đổi mới: tạo thêm nhiều việc làm, nguồn thu nhập, đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư tài chính và tiêu dùng.

APC Group là cổ đông, tham gia quản trị và điều hành tại các định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, xây dựng Hệ sinh thái tài chính số toàn diện, đơn giản, an toàn, tiện lợi và phù hợp với mọi người dân và doanh nghiệp dựa trên sức mạnh cộng hưởng của nền tảng công nghệ và viễn thông.
NGÂN HÀNG
Ngân hàng đóng vai trò huyết mạch của nền kinh tế; là kênh an toàn lưu trữ tiền gửi và là kênh dẫn vốn chủ yếu phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư, bổ xung nguồn vốn... giúp duy trì ổn định và tăng trưởng kinh tế.
• Lưu trữ tiền gửi; Cấp tín dụng.
• Cung ứng dịch vụ thanh toán.
• Cung ứng dịch vụ ngoại hối.
• Bảo lãnh.
• Đầu tư và tư vấn tài chính.

Đơn vị thành viên & Đối tác