Công nghệ

CÔNG NGHỆ
Dẫn đầu các giải pháp công nghệ thông minh
Tiên phong trong đầu tư phát triển công nghệ mới, công nghệ thông minh, đặc biệt là các công nghệ lõi của cuộc cách mạng 4.0 để phát triển hệ sinh thái nền tảng, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ giúp thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và thế giới.
Giải pháp công nghệ
Cung cấp các giải pháp và dịch vụ để giúp doanh nghiệp thay đổi hoàn toàn cách thức quản trị, vận hành, kinh doanh, và sản xuất.

Công nghệ thông tin

Giải pháp theo ngành

Tư vấn chuyển đổi số

AI & Điện toán đám mây

Nền tảng quản trị doanh nghiệp

Hệ sinh thái công nghệ
Giải pháp toàn diện
Mang tới khách hàng dịch vụ toàn diện, tích hợp Viễn Thông và Công nghệ Thông tin.

Đơn vị thành viên & Đối tác