Công bố thông tin

VN-Index Gold Crude Oil USD/VND
DỰ ÁN ĐẦU TƯ

STT TÊN DỰ ÁN GIÁ TRỊ
NĂM
1 API GIAO DIỆN LẬP TRÌNH ****** 2015
2 HỆ SINH THÁI THÔNG MINH ****** 2015
3 HỢP TÁC ĐẦU TƯ ****** 2018
4 ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ****** 2018
5 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ****** 2024
ĐVT: Triệu đồng

 

Văn bản/Tài liệu
Nghị quyết HĐQT về đầu tư năm 2024 20/02/2024 Xem
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 29/12/2023 Xem
Nghị quyết HĐQT về hợp tác đầu tư 09/01/2018 Xem

 

 

BAN KIỂM SOÁT
(Đã ký)

ĐỖ QUANG MINH
T/M HĐQT APC GROUP
(Đã ký)


VŨ NGỌC ÁNH