10,500 (+5.00%)

Ban lãnh đạo
Stt Họ và tên Cổ phần Tỷ lệ (%) Năm bắt đầu
1

Ông Đặng Đình Cường

CTHĐQT

****** *** 2015
2

Bà Vũ Ngọc Ánh

TVHĐQT

****** *** 2018
3

Ông Đỗ Quang Minh

TVHĐQT

****** *** 2018

 

Cổ đông lớn
Stt Tên cổ đông Cổ phần Tỷ lệ (%) Năm bắt đầu
1 Đặng Đình Vinh ****** *** 2018
2 Đặng Văn Hùng ****** *** 2018
3 Đặng Văn Hưng ****** *** 2018
4 An Phu Cuong Technology ****** *** 2018
5 Minh Hoa Thanh Company ****** *** 2018
6 Mitsubishi Thailand Elevator ****** *** 2023
7 Mitsu Japan Elevator ****** *** 2023

 

Giá trị cổ phần  
Giá trị Thay đổi
Phát hành Hiện tại
10,000 10,500 +500 (+5%)

 

Niêm yết
Khối lượng cổ phần Giá trị vốn hóa
100.000,000 1.050.000.000,000
Ngày cập nhật: 06/02/2024
BAN KIỂM SOÁT
(Đã ký)

ĐỖ QUANG MINH
T/M HĐQT APC GROUP
(Đã ký)

VŨ NGỌC ÁNH